İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Royal Halı İnsan Kaynakları Yönetiminin Ana Stratejisi, müşteri odaklı anlayışı kendisine ilke edinmiş olan şirket organizasyonu içerisinde, stratejik hedeflere ulaşabilmek için nitelikli işgücünü oluşturmak ve çalışan memnuniyeti ile kurum aidiyetini üst düzeyde tutacak İnsan Kaynakları Uygulamalarını geliştirmektir.
Royal İnsan Kaynakları Politikasının Esasları; Royal'in hedef ve stratejileri doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak, yüksek performansı ödüllendirerek kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmak, kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanları yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürünü pekiştirmek, sürekli eğitimler ile çalışanların kişisel gelişimini desteklemek ve böylelikle kişilerin işlerini geliştirerek organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmak ve çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon geliştirmektir.

Bu doğrultuda stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışanların gelişimi, Royal bünyesinde kalmaları, ücretlendirmeleri, iş gücü planlaması, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, terfi transfer uygulamaları gibi Royal’i stratejik hedeflerine taşıyacak önemli unsurları içerir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Politikası ve İş Etiği Kurallarının, Royal genelinde hayata geçmesini ve çalışanların toplum, sektör ve birbirlerine sorumluluklarını benimseyerek potansiyel liderler olarak gelişmesini sağlar.
Royal'in stratejik öncelikleri kapsamında benimsenen uygulamalar, verimliliği arttırırken, toplumun genelinde hayat kalitesinin yükselmesine de katkıda bulunur.
 • Organizasyon Yapısı
 • Royal İnsan Kaynakları; Organizasyon Sürecini etkin bir şekilde yönetmek adına, planların ve amaçların gözden geçirilmesi, işletmenin amaçlarına uygun hangi faaliyetlerin neler olduğunun kararlaştırılması, faaliyetlerin gruplandırılması ve önceden belirlenmiş olan bu faaliyetleri gerçekleştirecek personelin belirlenmesi, faaliyetleri gerçekleştirecek personelin yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılacak donanım ve fiziksel koşullar ile ilgili düzenlemelerin yapılması faaliyetlerinde bulunur.
 • Görev Tanımları
 • Royal İnsan Kaynakları; Şirket genelinde her pozisyonun; Temel Amacını, Temel Fonksiyonlarını, Organizasyonel İlişkilerini, Yetkinliklerini, Sorumluluklarını ve Çalışma Koşullarını hazırladığı görev tanımları üzerinde belirtmiştir. Royal’in tüm çalışanları, görev tanımında belirtilen maddeleri ya da işleri, kaliteli hizmet anlayışı içinde değerlendirmek ve yerine getirmekle sorumludur. Çalışanlar isterlerse kendileriyle ilgili görev tanımlarının kopyalarını kendilerinde bulundurabilirler. Görev tanımlarında meydana gelebilecek değişiklikleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ilgili bölüm yöneticileriyle koordineli olarak ve gerektiğinde o pozisyonda ki çalışanla görüşerek gerçekleştirir.
 • Kurum İçi İletişim
 • Royal İnsan Kaynakları; Şirket Yönetiminin, planlama, eşgüdüm, karar verme, güdüleme ve denetim işlevlerinin sürdürülmesi amacıyla, bölüm ve birimler arasında kurgulayacağı sürekli bilgi ve düşünce alışverişi ile Çalışanların, kurumun iş hedeflerini içselleştirmelerini ve bu hedeflere ulaşılmasında aktif katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Kurum İçi İletişim faaliyetleri düzenlenir.
 • Ödül Sistemi
 • Royal İnsan Kaynakları; Şirketimizde görev yapmakta olan her kademedeki personelin faydalanabileceği, Akıl Küpü Öneri, Mükemmel Devam ve Berat olarak belirlenen ödül gruplarını, aylık ve yıllık değerlendirmelere göre sahiplerine vermektedir.
 • İş Gücü Planlama
 • Royal İnsan Kaynakları; Doğru sayıda kişiyi doğru zamanda, doğru işlerde, doğru beceri, tecrübe ve yeteneklerle işe almayı ve işletmenin yetenek envanterinin (mevcut çalışan özellikleri) gelecekte herhangi bir eksiklik ya da fazlalık olmayacak şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yılda bir kez iş gücü planlaması yapar. İş Gücü Planlaması ile, bir önceki dönem verileri, değişen sektör ve şirket durumu dikkate alınarak, planlama yapılacak dönemin personel sayısı ve nitelikleri belirlenir.
 • İşe Alım
 • Royal İnsan Kaynakları; İşe Alım Sürecini, şirketi kurumsal amaç ve hedeflerine taşıyacak yetkinlikte ve becerilere sahip çalışanların bünyeye kazandırılması ve işe alım sürecini, şirketin standart, profesyonel ve çağdaş işletme yönetimi normlarına uygun şekilde yürütülmesi amacıyla belirlenen prosedür ve süreçler dahilinde faaliyetini sürdürmektedir.
 • Oryantasyon ve İş Başında Eğitim
 • Royal İnsan Kaynakları; Royal ’de işe başlayan tüm personele, işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesini, düşünsel ve bedensel becerilerin kazanılmasını, kurumsal kültürün benimsetilmesini sağlamak ve bu şekilde işe olan uyum süresini en kısa süreye indirgemek amacıyla, içeriği ve süresi daha önceden belirlenmiş olan Oryantasyon ve İş Başında Eğitim Programını uygulamaktadır.
 • Staj
 • Royal İnsan Kaynakları; Üniversite, yüksekokul, teknik lise, endüstri meslek lisesi gibi öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına staj yapma olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri şirket ihtiyaçları doğrultusunda öğrenimleri sonunda şirkete kazandırmak amacıyla Staj sistemi oluşturmuştur.
 • Eğitim
 • Royal İnsan Kaynaklarının stratejik alt hedeflerinden biri görev yapmakta olan personelin ihtiyaçlarını saptamak, ihtiyaç doğrultusundaki eğitimlerin verilmesi süreçlerini sistematik ve etkin olarak gerçekleştirmektir. Eğitim etkinlik değerlendirmeleri, eğitime katılan personelin görev yaptığı bölüm yöneticisi veya mesleki bilgi ve tecrübesi olan bir yönetici tarafından, gerek alınan eğitime gerekse yapılan işe göre, eğitimin gerçekleşmesini takip eden süre içerisinde çeşitli metotlarla ölçülerek (Sınav, Gözlem) tetkik edilir. Bu suretle alınan eğitimin etkinliği tespit edilir ve gerektiği hallerde eğitimin tekrarı veya faydalı olacağına dair izlenime göre başkaca bir eğitim alınması sağlanır.
 • Ücret Yönetimi
 • Royal İnsan Kaynakları; Şirketin diğer şirketlere oranla yerine ve ekonomik gücüne göre oranlı bir ücret seviyesini tutturması, şirket içinde karşılaştırılabilir nitelikteki görevler arasında ücret tutarlılığını sağlaması, bireysel beceri ve yetkinliklerin göz ardı edilmemesi, işgücü piyasasındaki değişime uyum sağlayabilen ücret ayarlamalarını mümkün kılması, sistemin yürütüm ve denetiminden sorumlu olanlar tarafından çok iyi kavranmış olması, ücret sisteminin çıkabilecek problemlerin çözümü için nesnel ve rasyonel yöntemleri de içermesi, ücretler arasında iç denge bulunması, en yüksek ücret ile en düşük ücret arasında kabul edilebilir uzaklık bulunması, amacıyla ücret sürecini etkin bir şekilde yönetir. Şirketimizde performansa dayalı ücret sistemi uygulanmaktadır.
 • Performans Yönetimi
 • Royal İnsan Kaynakları; Performans Yönetimi Sürecini planlama ile başlatır ve değerlendirme sonuçlarının çeşitli insan kaynakları süreçleri ve yönetsel kararlar için kullanılması ile tamamlar. Kurumun amaçlarını gerçekleştirmesi öncelikli iken çalışanların da profesyonel gereksinimlerini karşılamasını hedefler. Royal ’de, Temel Performans Göstergeleri şirket karnesi mantığı içerisinde Finansal, Müşteri, Süreç ve Çalışan boyutlarında ele alınıp belirlenir.
  Temel Performans Göstergelerinin belirlenmesi ve üzerinde uzlaşılması, kullanıcılar tarafından anlaşılması ve benimsenmesi sonrasında hedefler belirlenir. Hedef belirlemede de sırasıyla şirket hedeflerinin belirlenmesi, bölüm/birim hedeflerinin belirlenmesi ve nihai olarak bireysel hedeflerin belirlenmesi şeklinde yapılır. Bu sayede tüm Royal çalışanlarının genel resim içerisindeki yerlerini ve katkılarını görebilmeleri, aynı ortak hedefe doğru yol alabilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Hedef belirlerken, hedefin her iki taraf için aynı şekilde anlaşılması ve benimsenmesinin yanında zorlayıcı, ölçümlenebilir, gerçekçi ve zamanla sınırlı olması gerektiği noktalarına dikkat edilir.

  Yukarıda bahsedilen Temel Performans Göstergelerinden ayrı olarak, şirketin kabul ettiği temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklere yönelik hedeflemeler de yapılabilmektedir. Bu sayede çalışanların, istenilen yetkinlikler bazında kişisel gelişimlerine destek olunmaktadır.
  Şirketimizdeki Performans Değerlendirme Sistemi uygulamasının ara aşamasında, takipler yapılır ve sapmalara “iş işten geçmeden” müdahale edilerek geri bildirimlerde bulunulur. Royal ‘de hedeflerin belirlenmesi kadar, dönem sonunda performansın değerlendirilmesi de çok önemlidir.
  Değerlendirmede; değerlendirilen, değerlendirici ve kurum olmak üzere üç boyut yer almaktadır. Değerlendirme; çalışanlara performansları hakkında geribildirimde bulunma, gelişimlerine katkıda bulunma ve kuruma da insan kaynakları uygulamaları ve kararları hakkında veri sağlama işlevi görür.
  Değerlendirme sonuçlarının kullanılması ve bunun sonuçlarının makul süreler içerisinde görülmesi, tıpkı değerlendirmelerin objektif ve somut verilerle yapılması gibi sisteme olan güveni arttırır. Değerlendirme sonuçları, aşağıdaki konulardan bir veya birkaçında kullanılır;
  • Ücret Yönetimi
  • Eğitim ve Gelişim
  • Kariyer Planlama
  • İdari Kararlar
  Performans Değerlendirmeleri, yıllık yapılır. Personel ile ilgili tüm gelişmeler (Ücret Yönetimi, Eğitim ve Gelişim, Kariyer Planlama, İdari Kararlar) performans değerlendirme sonuçlarına göre yürütülür.
 • Kariyer Yönetimi
 • Royal'de Kariyer Yönetimi ve Planı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır;
  • Yıllık stratejik şirket hedefleri belirlenir, stratejik hedeflere göre mevcut organizasyon geliştirilir.
  • Geliştirilen organizasyona göre organizasyondaki ihtiyaç duyulacak pozisyonlar ve yetkinlikler belirlenir. Organizasyonun ihtiyaçları dikkate alınırken gelecek yılların ihtiyaçları yanında mevcut durumdaki kritik pozisyonlar da değerlendirilir.
  • Performans değerlendirme sonuçlarına göre yüksek puan alan personellerle İlgili bir “YETENEK HAVUZU“ oluşturulur. Oluşturulan yetenek havuzu her yıl yeniden değerlendirilir.
  • Yetenek havuzuna giren personellere organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planı oluşturulur.
  • Kariyer planlaması yapılırken personelin mevcut görevi, ilgi alanları, personelin yetenekleri ve organizasyonun gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınır. Kariyer planı yapılırken sadece bir üst pozisyonla ilgili planlama yapılmaz, organizasyonun hedefleri ve kişisel ilgili-yetenek doğrultusunda farklı birimlerle ilgili yatay planlama da yapılabilir.
  • Kariyer planı yapılan personelin eğitim ihtiyaçları belirlenir.
  • Kariyer planı yapılan personelin performans değerlendirme dönemlerinde performansı değerlendirilir.
  • Kariyer planı yapılan personel organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda yatay veya dikey olarak ilgili göreve atanır.
 • Sağlık
 • Tüm Royal çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına tabidir. İşyerimizde tam zamanlı sağlık memuru ile ilgili kanun maddesinde yer alan çalışma süreleri çerçevesinde işyeri hekimi çalışmaktadır.
 • İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği
 • Royal, iş sağlığı ve güvenliği bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile tam bir uyum içinde çalışmaktadır. İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hükümleri uygulanır.
Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. adına karşı, aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 • Yasal Sorumluluklarımız
 • Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
 • Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
 • Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
 • Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
 • Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
 • Royal Halı İplik Tekstil A.Ş.’nin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz.
 • Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
 • İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.
 • Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
 • Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.
 • Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
 • İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.
 • "Royal Halı İplik Tekstil A.Ş.” Adına, Karşı Sorumluluklarımız
 • İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız, profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.
 • İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR
  • Gizlilik
  • Gizli ve özel bilgiler; Royal Halı İplik Tekstil A.Ş.’ ne ait, rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.
   Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirket faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Royal Halı İplik Tekstil A.Ş.’nin amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
  • Çıkar Çatışması
  • Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. adını ve gücünü kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.
  • Görevi Kötüye Kullanma
  • Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Şirkete zarar vermesi kabul edilemez.
   Çalışanlar, Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.
   Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.
  • Kaynakların Kullanımı
  • Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Şirket dışında kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.
   Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.
   Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.
  • Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler
  • Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.
   Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.
   Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez.
 • GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
 • Bilgi, Royal Halı İplik Tekstil A.Ş.’nin vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. Aşağıdaki uygulama esasları; Şirketimiz için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir
  • Uygulama Esasları
  • Gizli Bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, Royal Halı İplik Tekstil A.Ş.’ye ait marka vb. fikri haklar, her türlü yenilik dahil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, know-how, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler vb. her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgiyi kapsamaktadır.

   Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıdaki gibidir;
   • Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
   • Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.
   • Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.
   • Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
   • Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz.
   • Şirket personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır.
   • Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.
   • Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.
   • Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle yasaktır.
 • ADİL ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ POLİTİKASI
 • Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, Royal Halı İplik Tekstil AŞ’de adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.
  • Uygulama Esasları
   • Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
   • Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.
   • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.
   • Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. ’de işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
   • Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
   • Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.
   • Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.
   • İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.
   • Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.
   • Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir. Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır. Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dâhilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır. Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikâyet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.
   • Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.
   • İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.
 • GENEL SORUMLULUKLARIMIZ
 • Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, Royal Halı İplik Tekstil AŞ’de adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.
  • ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI
  • İlgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. çalışanlarının;
   • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
   • Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. İş Etiği Kurallarını okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
   • Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri öğrenme,
   • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
   • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine ve/veya insan kaynaklarına yazılı veya sözlü olarak iletme,
   • Etik soruşturmalarda işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma, sorumluluğu bulunmaktadır.
  • YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
  • Royal Halı İplik Tekstil A.Ş. yöneticilerinin, Etik Kurallar çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır.

   Buna göre Yöneticiler;
   • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
   • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
   • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
   • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Üst Yönetime en kısa sürede iletmekten,
   • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.
  • DİĞER SORUMLULUKLAR
  • Şirket üst yönetimi;
   • İş Etiği Kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından,
   • Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikâyet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan,
   • Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan,
   • Şikâyet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını garanti etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan, sorumludurlar.

İş Başvuru Formu